Puisi Bahasa Madura: GHÂR-PAGHÂR Puisi Bahasa Madura: GHÂR-PAGHÂR Reviewed by Redaksi on Agustus 26, 2022 Rating: 5
Aḍḍo bâbitthèl polè!. Jantung sè romasana ghâgghârâ tambâ bhârâ sè sek - sek mossa’è ḍâḍâ. Taḍâ’ rassa kasta, oca’ èyaḍâ’ rowa ghun take...
Bâbitthèl Bâbitthèl Reviewed by takanta on Agustus 17, 2022 Rating: 5