Puisi Bahasa Madura: GHÂR-PAGHÂRPuisi Bahasa Madura “GHÂR-PAGHÂR”

 Oleh: FendiFebri Purnama


BINTAOS

 

Bintaos mon nèmbhârâ’ biraos

Paka’ èlang èyorap ngaèl ngakarothos

Sè bincè ta’ ènthos

Sè moljâ rabeng os-maos

Ghettana ta’ kennèng bisaos

Alonca’ ka momos

 

Bintaos apopos

Nèmor pajhât panassa ngokos

Sè moljâ mèyos

Sè angaop èpamaèn eccos

Abuntè’ èbhesbhessâ toros

 

Bintaos bighina ngabbher ghân saratos

Ta’ atoran ka lolos

Manyèmot aghuringa ennos

Kalènthong mon terros

Jhâ’ panolanganna koros

 

 

MARONGGHI

 

Macalèrong ka ghighi

Kalènthang pan-bârâmpan bighi

Koddhi’ ka tatangghâ ghi-bâghi

Pola tambhâna dhengghi

Ancar nakso mon alèngghi

 

Marongghi soghi

Èyobâ ka oca’ manca arghâ tèngghi

Ètotowa pagghun èngghi

Kèngèng lobang angèn èyantarana ghighi

Kennèng abâssâghi

 

Akantha raghi

Asèl manès lajhu ambhuwâghi

Bârâs bubudhun leddhu’ sèghi

 

 

 

KAJU JHÂRÂN

 

Kaju jhârân bânnè jhârân

Ghur-toghurân

Jhâ’ mara kobhurân

 

Kaju jhârân bisa pakakan embi’

Kèng ta’ kennèng tobi’

Ambu nyambibi’

 

Kaju jhârân tambhâ perra

Jhâ’ para-ngora

Meltas kolè’ mèra

 

Kaju jhârân pajhât bâghâ

Sakèng ka bubung ḍugghâ

Bisa kèya parjhughâ

 

 

BÂLUNTAS

 

Bâluntas ngarep ontas

Lakar jhâmona ghettas

Pagghun ngabâbâ ta’ ghellem ngattas

 

Bâluntas pajhât kodhu paspas

Lèburân mapas

Asola gherpas

 Bâluntas ongghuna lalas

Sakèng èpolas

Ollè ngalas

 

 

 

KALÈKÈ

 

Kalèkè akèkè

Aghili ongghu ka lèkè

Ro’om nyerghu’ cengkè

 

Kalèkè loppaè

Pacekka paghâr ta’ kennèng sènglaè

Bighina bhikkrak ngalèlè

 

Kalèkè paghâr bhidhâ

Sè koko molaè tarondhâ

Mosna palasdhâ

Ècangrep anga’ to’oddhâ

Satèya ella tao rassana jhubâdhâ


Puisi Bahasa Madura: GHÂR-PAGHÂR Puisi Bahasa Madura: GHÂR-PAGHÂR Reviewed by Redaksi on Agustus 26, 2022 Rating: 5

Tidak ada komentar