Syi'iran Madura: Caretana Ajjhi SalehNèka carèta, carèta takanta
Tapè hikmana kenning abâs è mata
Pèrengngaghi mallè toron rahmatta
Moghe manfaat dunnya kantos ahèratta

Ajjhi solèh orèng sè palèng kaya
Lakona ghun pèra’ a foya-foya
Bânnya’ dunnyana bânnya’ kèya binina
Ongghâ haji pon tak è temmu kalèna

Kakananna nyaman bân kobâssa
Roma bân sabâna jhâ’ luassa
Kalambhina bânnya’ ta’ parlo nyassa
Sakèng cârrè’na orèng sa dhisa

Mun nyator jhâ’ sombongnga
Ajhâlân jhâ’ angkona
Marènta jhe’ kasarra
Angghui tanang kacèrra

Bâkto jhi salèh kaloar romana
Bâdâ bhurumain ta-minta
Nyambi mangko’ tambellen kalambhina
Ajjhi sè kaya kaulâ minta’a sadâkana

Ajjhi salèh ajâwâb jhè’ kasarra
Èngkok rèya bènni èmbana bè’na
Nyarè pèssè jhât lakar sara
Ma’ pèra’ mintaa bè’na jhè’ nyamanna

Bhurumain nâng ngânnâng mulaè ghâllè’
Pèssè sè e arâp nèka pon tadâ’
Toju’ ka râbbhâ mèsem alâ’ ghâllâ’
Ngangka’ tanang adhâbu ka sè lambhâ’

Alhamdulillah alhamdulillah
Kasoon ya Allah
Ta’ ollè rajhèkkè
Dâri ajjhi salèh

Sobung sè palèng bânnya’ dèri abdhina
Narèma paparèng è sabbhân arèna
Sè è sèlèn ka atè sè sobung bâtâs
Muljâ polana tak kânning abâs

Ajunan sè nyipta dunnya nèka kèni’
È bhânding ahèrat dunnya nèka sakoni’
Mun cârrè’ nganiajâ ka abâ’na dhibi’
Bhâkal è tanya è lagghu’ paghi’

Bhurumain nèka nyinglah pas èlang
Ajjhi salèh manjhâng sambi tacângngang
Kasta padâ bâdèâè dâlâm atè
Dunnyana sâolah sâolah pas sobung artè

Todussâ dâ’ ka allah
Ta’ oning a sadâkah
Todussâ dâ’ ka allah
Sombong dâlâm ibadah

Èngko’ rèya orèng kayana sa dhisa
Arapa ângko’sèpalèng rajâ dhusa
Ajjhi salèh athobhât sambi nangis
Arapa ângko’ amuljâ’ân pângâmis

Ajjhi Salèh ajhânjhi dâlâm atè
Jhânjhi sè è èstoaghi sampè matè
engko’ dhâddhiâ orèng asokkor
Mughâ lagghu’ tak dhâddhi orèng tâkkor

Mulaè ghânèka jhi Salèh aobâ
Anak bini èpakompol padâ bâdâ
Mun bâ’na târro masoa suarghâ
Mara dhunnya ka akhèrat rèya ghibâ

Pabânnya’ asadâka
Abârri’ jhâ’ ka sângka
Pabhunga rèya umat
Umat nabi Muhammad

Ajjhi Salèh bânnya’ asadâka
Odi’na pon mulaè sederhana
Ka orèng pon mulaè andhâp asor
Kadhi nèka carana orèng asokkor

Anakna ngoladhi jhâ’ bhungana
Nuro’ sederhana bân lambhâ’na
Ikhlas tâkka’a tak èparèngi dhunnya
Sè pânting warisan èlmu aghâmana

Ajjhi Salèh dâddhi sandârân orèng bânnya’
Tapè hèranna dhunnyana sajân bânnya’
Ajjhi salèh wafat malâm jumat manis
Orèng sadhisa kaèlangan kabbhi nangis

Ontongnga ajjhi Salèh
Dhâddhi  orèng sè è pèlè
Dunnya dâddhi akhèrat
Dâddhi orèng sè manfaat

Sânnângnga kanjâng nabi
Umat è èstoaghi
È suarghâ sè tèngghi
A sarâng kanjeng nabi*) Penulis merupakan guru di Nurul Jadid
Syi'iran Madura: Caretana Ajjhi Saleh Syi'iran Madura: Caretana Ajjhi Saleh Reviewed by takanta on September 01, 2019 Rating: 5

1 komentar

  1. Korèksi èjhâânna ghi kaangghuy kamajhuwân takanta ampon 80% persèn soroppa...nangèng kaulâ sanget ghumbhirâ takanta panèka ghumatè ngombârrâghi angghidhân abhâsa Madhura

    BalasHapus