Esai Madhura: Nyabe' Angin
Para’ tello bulân bule ta’ nyongop sakale e tanianna takanta.id, jhârâghânna takanta.id  ta’ nya’tanya’an anape bule ma ta’ nyongop sakale. Bule nyangka jhârâghânna takanta.id pon loppa ka bule, ka cakanca bân ka manossa se laen, polana se ekaenga’ sabbhân are pera’ reng bini’ settong e bârâ’ dâjâ. Masse’e pon para’ dhâddhie lake bini. Mandhâr lekkasa ongghu malle sekat jhâghâ dâri katedunganna, muang jhâuh kenangan pae’ se e dhina e temorra balai. Amiin
By the way, bâdâ adhât e tengah masyarakat Situbendheh se bule nyangka aneko bâgien dâri adhât se bâdâ e madhure. Oreng Situbendhe temor biasa nyebbhut Nyabe’ Angin. Nyabe’ angin engghi rua salah settong adhât oreng se asan-bhisanana’a, se biasana e molae bhereng bisan deri pihak lake’ adâtengi bhisan dâri pihak bini’ kaangghui moghel oca’, mamaste careta san-bhisanan. Biasana ngebâ ghulâ bân kopi, tojjhuenna kaangghui mamanis hubungan antara nak-kana’ lake’ bân nakkana’ bini’.
Dâri careta se bule kaolle dâri tan-teretan, bâdâ tello cara kaangghui nyabe’ angin. Pertama, reng tua dâri nak-kana’ lake’ adâtengi langsung reng tua nak-kana’ bini’. Bâdâ se deteng pera’ kadue’en, eppak bik emma’na malolo. Bâdâ se dâtâng sakeluarga, ngebe majhâdi’, kae, nyai, ponakan bân laenna. Se narema (bhisan bini’) kadhâng coma kadue’en (eppa’-emma’), kadhâng benya’ oreng. Benya’ otabe sakoni’na oreng se amaen bân senarema neko tergantung kabiasa’anna bân-sabbhân dhisa, Kadhâng padâ, kadhâng tak padâ.
Nomer due’, nyoro oreng ngarte kaangghui dhâddhi pangade’ madepa’ careta deri pihak bisan lake’ ka bisan bini’. Oreng se e soro biasana epaghibei kopi bi’ ghule, tojjhuenna kaangghui mamanis hubungan antara nak-kanak lake’ ben nak-kanak bini’. Bâdâna pangade’ biasana rua polana bisan lake’ tak bisa nyator langsung ka bisan bini’. Oreng nyabe’ angin neko kadhâng ghi’ ampo akembhengan ghâllu se madepa’a maksod bân tojjhuen. Oreng se ta’ biasa akembhengan biasana ghigghu’ nyator, ater-enter ta’ etemmu ade’ budina. Kadheng mare e kacator, e ulang ekacator pole. Bisan bini’ tagher posang maksod deri kadâtângnganna bisan lake’. Nah, mon oreng se pon pengalaman dhâddhi pangade’, biasana pon lemma’ catorra, jhâjjhâr caretana bân langsong nyangke’ ka maksotta.
Se nomer tello’, nakkanak lake’ dâtâng langsung ka romana nak-kanak bini’, nemmui langsung reng tuana se bini’. Madepa’ langsung maksod bân tojjhuen kadâtângnganna ka romana râng bini’. Nak-kana’ lake’ se mara neko bisa ekoca’ bengalan. Polana tak kabbhi nak-kanak lake’ bengal madepa’ niatanna ka reng tuana nakkanak bini’. Bâdâ kadhâng bhuru nangale eppakna reng bini’ pon ngetter, sokona ngetek, bâdâ se tagher apelluan padena se katemmu ka cobhâ. Ma’ tagher katemmua toju’ kadue’en bik reng tuana reng bini’, nangale salerapan e lorong biasana pon mancal, tako’Asella todus. Tape mon bâdâ se bengal langsung nemui reng tuana se bini’ neko lakar ongghu-ongghu siap luar dâlâm, mental bân perasaan.
Oreng se nyabe’ angin neko benni pas langsung etarema bhârâng bisan bini’. Mon sala cator be-tabe tak ekasennengngi (etolak) bi’ bisan bini’, bisa-bisa mole ngebe malo. Mangkana oreng se menta’a oreng gherua biasana bâdâ se ce’ pengitta, sampe’ atanya bekto se teppa’ se kaluara deri bengko. Bâdâ se angghui pangade’ kiae raje sebisa madepa’ maksod ben tojjhuen sekaligus niatanna tak etolak. Se lebbih helap, sampe’ entar ka dhukon ghellu nyare sarat ebekto mangkata ka romana bisan bini’. Nape pole tak etarema, beh bisa posang reng bini’ se ekakarep ecapo’ sarat deri pihak lake’. Mangkana cakna bebbele’enna reng kona, mon bede reng minta neko tak olle e tolak, mon jhet tak senneng tarema ghellu, mare gherua pa burung pas. Artena berri’ kasempatan oreng lake’ aniat bheghus, mon e tengah parjhelenan tak cocok, bhuru paburung. Neko ebekto kal bhekalan se emaksod.

Bâdâ pappareghânna reng beto labeng :
Lema belles bulen pornama
Bue celo’ neko kosambhi
Maddhe alek bule tarema
Pokok ende’ emelliaghie kalambhi

Melle raghi teppa’ ka ghule
E kakana beddhei tobung
Terema’aghi tresnana bule
Ate kerrong tak bisa tedung
[1] Syaif Zhibond Renk Qobhien, Ghi' ta' abini. Mon Abini ngundanga Dream Theather adangdut.
Esai Madhura: Nyabe' Angin Esai Madhura: Nyabe' Angin Reviewed by takanta on Februari 07, 2020 Rating: 5

Tidak ada komentar