Pantun Madura Situbondo (Edisi 5)


Papparekan ini bersal dari lagu-lagu dangdut madura Situbondo dan juga dari seni gending-gending madura. Selamat membaca.
Ka cabbhiâ ka bhâringsang
Ka Gingging lèbet Topèto
Ma’ báriâ orèng posang
Ghâringghing ka soko-soko
Mano' Keddhi' aparkara
Mâllè minnya' bàn cèrètta
Orèng bhâji' jhâ' ra-sara
Kodhu ènga' ka riwayatta
Kaulâ sakè' ma' suntèk agi
Nika' pèssè coma' sapolo
Mun dhika lake' dântè agi
Andi' mimpè pola mi' èsto
Mâllè tarnya' soro kâlla
Ngala' pâllâm campor ghajhi
Andi' anak pasakola
Bilâ malâm kodhu pangajhi
Mun ngacètot manu' kuacè
Tandhâna para' laggguâ
Karè coco’ dâ' ka atè
Du bârâmma mun ta' jhuduâ
Ombâ'-ombâ'na ngabhiru ngapotè
Lambá du lambâ'na jhâ' ghibâ ka atè
Pantun Madura Situbondo (Edisi 5) Pantun Madura Situbondo (Edisi 5) Reviewed by Redaksi on Januari 21, 2018 Rating: 5

Tidak ada komentar