Takanta Para' Ongghuen


Omorra takanta.id pon depa' dutaon. Mon manossa, omor dutaon gherua bur leburre nakkanak keni'. Pepena malembhung, ngarte ka oreng se biasa ngembhen. Mon egheje'i lekkas aghelle', Ekopa'e perak. Ka eppa' Ben emmakna pon molae ngarte. 
Maske nakkanak omor dutaon neko lebur, tape oreng tua se ta' latenan bisa abhellisen. Polana nakkanak keni' se omor dutaon ghi' tak bisa akemmi dhibi'. Reng tuana ebekto ngembhen ampo ekemmi'i. Kadheng ampo ekopadengi. Kasorra arassa bek laseng Mon tak e lama'e plastik se tebbel. 
Takanta.id se omorra dutaon neko ghi' bur leburre egheje'i. Pepena molae malembhung, artena pon molae aesse websithe. Benya' oreng pon seneng ka takanta.id. Tape, de' budi neko cakanca kodhu molae ajher sabbher. Polana Mon omor dutaon korang neko Benyak pengampunan. Mon ca'na ketap asasul Muttaqin gherua kemmina nakkanak omor para' dutaon ghi' termaso' se dhemmang. Cukop eseram kalaben aeng se ngaler.
E omorra se pon dutaon, takanta.id kodhu eopeni ongghu. Ponala pon para' ajhere ajhelen. Tokang romatta takanta.id kodhu laten ngajheri atengka'. Mon parlo ghebeyyeghi ondher malle lekkas santa' ajhelen. Mon labu, pajheghe pole. Sekali-kali ocol me' pola bisa imbang ajhelen tanpa kodhu tonton.
Biasana Mon pon omor dutaon neko molae ajher nyebbhut nyama-nyamana oreng. Molae Deri eppa', emma', mimi'a, mamma ben samacemma. Oreng tuana se aromat, jhe' sampe' ngoso' Mon anakna lopot nyellok, misalla nyelloka eppa' teppa' ka kata', nyelloka emma' teppa' ka mamat. Kodhu open Mon aromat nak-kanak keni'.
Dutaon neko bur-leburre. Jhe' enghi takanta.id bhekal depa' ka omor lermellerra nakkanak. Oreng se bede e sekitar bayi takanta.id kodhu sabbher se ce' sabbherre. Jhe' sampe' takanta.id raje delem kabede'en katako'an. Olle ekerrase, keng jhe' ras kerras. Ben jhe' bu' lembu' malle ta' manja. 
Mon bule ngarep ka bayi takanta.id se pon para' raje'e neko, padhuli ajher ajhelen. Ngakan pa benya' malle lekkas lempo, jhe' loppa nginom vitamin malle bhedenna kuat ka panyake'. Jhe' terlalu manying, tekka' na ghi' bhurue ajher ajhelen, jhe' nangis mon kadhepa'an labu. Mon Dhika labu, tandhena pon para' bisa'a ajhelen. Sakejjhe' egghi' malah bisa berka'. Mon pon bisa berka', tabeng rua pas kang mojokdotco bhereng Mbah tirtodotid se ca'na oreng pon penter ajhelen. 
Robena Takanta.id pon molae lebur. Benya' oreng se sabelunna ta' ngabes, sanonto pon alerek tekka'na bek todus. takanta.id se ta' Ongghuen, sanonto pon para' ongghuena ongghu. Pangarep bule, takanta id mendhere tambe dhibesa, pas bisa alebhele malle ta' dheddhi lanceng takae'. 

Oleh : Syaif Zhibond (tokang anjhu)
Takanta Para' Ongghuen Takanta Para' Ongghuen Reviewed by takanta on Juli 06, 2019 Rating: 5

2 komentar